На 25 май 2018 г. влиза в сила новият Общ регламент относно защитата на   данните –  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за нас - екипа на Кукибуки. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите ни условия, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни съобщителни услуги и стоки (напр. мобилни телефони, таблети, аксесоари и др.), защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от Кукибуки ЕООД.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Кукибуки събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги. Тя не се прилага, когато потребителите единствено посещават уеб-сайтове на Кукибуки. В такива случаи събирането и обработването на лични данни ще се извършва съгласно политиката за личните данни (и/или политиката за бисквитките) за съответния уеб-сайт.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за личните данни са посочени примери, които илюстрират защо и/или как Кукибуки обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за личните данни и не са изчерпателни.

Настоящата Политика за Личните Данни на потребителите влиза в сила от 25.05.2018 г.