Лични данни
На практика, това е всяка информация, която може да идентифицира конкретно физическо лице пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са:
1. основни данни - три имена, телефон, адрес, електронна поща, IP адрес;
2. данни за потреблението - време на престой в сайта, посетени страници, поръчани продукти, заделени продукти в списък "Желани Продукти";
3. данни за местоположението - адреси за достаки и фактуриране;
4. данни за задълженията - поръчки с непогасени задължения;
5. данни за плащанията - начини на плащане на поръчки;
6. данни за комуникация с потребителите - съобщения към поръчките, запитвания чрез формуляри в сайтовете.
Потребител
По смисъла на настоящата Политика за личните данни потребител е всяко физическо лице, което е регистрирало профил или е закупило стока от електронния магазин www.cookibooki.bg.
Администратор
По смисъла на настоящата Политика за личните данни администратор е всеки служител на дружеството Кукибуки ЕООД, който е ангажиран с функцията Обработка на поръчки.
Основни функции
Данните данни се използват за нуждите на следните функции:
1. Приемане на поръчки от системата на електронния магазин cookibooki.bg.
2. Комуникация със съответния потребител.
3. Адресиране на заявени поръчки в системата на електронния магазин cookibooki.bg
4. Маркетинг и анализ на потреблението.
Заявка на поръчки
Заявка на поръчка е процесът на селектиране на определени продукти от електронния магазин www.cookibooki.bg и подаване на информация към операторите на магазина за желанието на потребителя за придобиването им чрез отдалечен договор за покупко-продажба. 
Обраборка на поръчки
Обработката на поръчка е последваща функция, която започва да се изпълнява след като е приключил процесът на заявка на съответната поръчка. Тя включва цялостния процес на финализиране на отдалечения договор за покупко-продажба - приемане на заявката за поръчка на потребителя, подготвяне на съответната документация по поръчката, пакетиране на поръчаните продукти, доставката им до посочения в поръчката адрес, приемане на заплащането на поръчаните продукти според заявения в поръчката метод на заплащането им.
Комуникация
По смисъла на настоящата Политика за личните данни комуникация е всякакво взаимодействие между администратор и потребител.
Обработка на лични данни
За обработка на лични данни се считат следните действия:
- Събиране; 
- Записване;
- Съхранение;
- Преглеждане;
- Проверка;
- Промяна;
- Извличане;
- Разкриване; 
- Ограничаване;
- Изтриване;
- Унищожаване и др.
Ограничено обработване на данни
При ограничено обработване на данни Кукибуки единствено съхранява личните данни без право да ги използва във функции освен в следните случаи:
1. Потребителят е дал своето съгласие за тяхното използване
2. Обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
3. Обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице
4. Налице са важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.
Право на забравяне
Правото на забравяне включва функциите за анонимизиране или унищожаване на личните данни на потребителите. Според данъчното и счетоводното законодателство, данни за покупко-продажба на даден потребител се съхраняват за период от 11 години.
Кукибуки
Кукибуки е дружество с ограничена отговорност с адрес на регистрация и дейност 9009 Варна, бул. Владислав Варненчик, бл.27, вх.Б, партер, булстат 201699377, регистрация по ЗДДС BG201699377