Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин, като се съобразяваме с действащото законодателство, волята и съгласието на потребителите и единствено с цел предлагане, обслужване и всякаква съпътстваща дейност за благополучното взаимодействие с потребителите.
Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме. Нашата система осигурява SSL криптирана връзка с клиентските приложения, което гарантира сигурността на личните данни.
Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 
Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.